Video clip

Văn hóa

Thực hành tín ngưỡng tâm linh: Làm sao để tránh u mê?

12/04/2021 18:03

Việc thực hành tâm linh ở Việt Nam là một nét đẹp văn hóa, tín ngưỡng và tôn giáo Việt Nam. Song ở đâu đó, vẫn còn những câu chuyện mê lầm trong xã hội. Làm thế nào để thực hành đời sống tâm linh mà không sa đà vào mê tín, mê muội?

Mi Mi - Hoàng Anh

Chuyên mục
×